Notice: Undefined index: subitem in /var/www/vhost/fundaciontal.org/home/html/seccion_val.php on line 6

Notice: Undefined index: tipoenlace in /var/www/vhost/fundaciontal.org/home/html/seccion_val.php on line 7
Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana
Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana
Pàgina d'inici Tornar Castellà Valencià

Avantatges de l'arbitratge

 1. Absència de formalismes

Les parts implicades en el procés conflictiu participen de forma activa en la resolució del mateix. Durant la vista davant de l'àrbitre, s'admet l'aportació de documents, proves i totes les rèpliques i dúpliques que les parts estimen necessari, sempre dins d'un orde d'intervencions que, sobre la marxa, va moderant l'àrbitre. Ara bé, sempre estan presents els principis d'igualtat, defense, contradicció, oralitat i gratuïtat.


2. Agilitat

El procediment pot ser tan ràpid com les parts vullguen. Elles establixen el termini en el qual ha de dictar-se el laude. De no haver-se determinat el termini, el laude es dictarà com a norma general en 10 dies des de l'acceptació de l'àrbitre i, excepcionalment, en el termini de 25 dies si les circumstàncies així ho aconsellen.


3. Eficàcia legal

La llei equipara els laudes ferms a les sentències fermes quant a la seua executivitat. El sotmetiment a arbitratge suspén el termini de caducitat i interromp el de prescripció d'accions.


4. Gratuïtat


5. Especialització i qualificació

Els àrbitres són professionals de reconegut prestigi i qualificació triats d'entre els millors especialistes en dret del treball i les relacions laborals.


6. Independència i imparcialitat


7. Elecció de l'àrbitre

Les parts trien lliurement l'àrbitre o àrbitres (en nombre de tres) encarregats de resoldre la qüestió plantejada d'entre els que componen el Cos d'Àrbitres del Tribunal, professionals del dret de reconegut prestigi en l'àmbit de les relacions laborals.


8. Dedicació

Això és així, tant pel que fa a l'estudi i resolució de la qüestió plantejada, per quant els àrbitres no han de compartir el seu temps amb la resolució de desenes de qüestions litigioses; com pel que fa a la qualitat de les resolucions que emeten, donada la seua especialització.


9. Confidencialitat

La informació és tractada amb discreció i d'una manera confidencial.


10. Solució més amigable

Perquè el sotmetiment de les parts voluntàriament a l'arbitratge, implica de per si ueet acord i que no hi haja una part demandant i una altra demandada. Pel que la falta de confrontació litigiosa, amb independència del contingut del laude, facilita una recuperació de l'adequat clima laboral. De vegades, les parts arriben a aconseguir acords definitius fins i tot abans del laude arbitral.